Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Stare Pole - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Stare Pole - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Stare Pole 
 
Pomoc materialna


Pomoc materialna / Stypendia


Informację udostępniono: 26.08.2008 08:31
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2014 10:55 
Wyprawka szkolna
 

 
 1. Do dnia 20 sierpnia 2014 roku przyjmowane są wnioski o pomoc w formie dofinansowania.
  1. 1) Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej,
  2. 2) Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom:
   1. a) słabowidzącym,
   2. b) niesłyszącym,
   3. c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
   4. d) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   5. e) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   6. f) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w ppkt a-e.
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać do Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Polu.
 

 
Pomoc materialna uczniom
 

 
Świadczeniami pomocy materialnej są:
 1. Stypendium szkolne.
 2. Zasiłek szkolny.
 
Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?
 
Świadczenia pomocy materialnej przysługują:
 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
 

 
Stypendium szkolne
 
Kto może otrzymać stypendium szkolne?
 
 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:
  1. a. w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
  2. b. wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  3. c. w których występuje alkoholizm lub narkomania,
  4. d. niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, tj.456 zł netto.
 
W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne?
 
 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:
  1. a. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. b. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i materiałów dydaktycznych, odzieży i obuwia sportowego oraz innych przedmiotów niezbędnych do nauki.
  3. c. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności: zwrot kosztów zakwaterowania w internacie, zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej,
  4. d. świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, że udzielenie stypendium szkolnego w formach, o których mowa wyżej nie jest możliwe.
 
W jakiej wysokości i na jak długo przyznawane jest stypendium?
 
 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (84,80 zł) i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty (169,60 zł),
 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 
Co jest warunkiem ubiegania się o stypendium?
 
Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:
 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Urzędzie Gminy.
 2. Dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
 3. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego.
 4. Zamieszkanie na terenie gminy.
 5. Realizacja obowiązku szkolnego, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 6. Trudna sytuacja materialna ucznia - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa, niż kwota kryterium dochodowego 456 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 
Termin składania wniosków
 
Do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do 15 października danego roku.
 
Dokumentowanie wydatków
 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków na pomoc uczniom, po których nastąpi wypłata stypendium.
 

 
Zasiłek szkolny
 
Wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności (zdarzenia) uzasadniającego złożenie wniosku:
 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu.
 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia.
 4. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.
 
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
 1. Śmierci rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Klęski żywiołowej.
 3. Wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie).
 4. Innych, szczególnych okoliczności.
 
Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. Mają miejsce zamieszkania na terenie gminy.
 2. W rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.
 3. W przypadku śmierci rodzica przedstawią akt zgonu.
 4. W przypadku pożaru przedstawią zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość mienia).
 5. Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.


Wprowadził(a):
Janusz Salamonik

Zatwierdził(a):
Janusz Salamonik