Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stare Pole
Menu góra
Strona startowa Gmina Stare Pole Jednostki organizacyjne Gminne jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu, bieżące, menu 116 - BIP - Urząd Gminy w Starym Polu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu


Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

ul. Marynarki Wojennej 6

82-220 Stare Pole

Tel./Fax: (0-55) 271-30-46

e-mail: gops_stare_pole @ wp.pl

 

Godziny przyjęć interesantów: 730 - 1530

 

Kierownik: Gabriela Żurawska

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu:

 


 

Kompetencje Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 


 

Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację.
Do zadań Kierownika należy:

 • koordynacja i nadzór nad pracą zatrudnionych pracowników,
 • przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej - sporządzanie gminnego bilansu potrzeb i środków,
 • planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowej pomocy społecznej,
 • ocena problemów społecznych terenu i przedstawianie propozycji ich rozwiązań,
 • podejmowanie z upoważnienia Rady Gminy postanowień i decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie, zadań własnych gminy oraz zadań o charakterze obowiązkowym gminy,
 • analiza i ocena realizacji planu zaspokajania potrzeb oraz skuteczności świadczonej pomocy,
 • składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie występujących potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • współpraca z organizacjami oraz mobilizowanie środowisk lokalnych do działań na rzecz pomocy społecznej.

 

 


 

Kompetencje Ośrodka Pomocy Społecznej

 


 

Zadania w zakresie pomocy obejmują:

 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
 3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
 5. Praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.1

 

Wykonywane zadania dzielą się na zadania własne i zlecone.

 

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez gminy, należą:.

 1. Prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych.
 3. Przyznawanie pomocy rzeczowej:
  • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie.
 4. Inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.2

 

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy, należy:

 1. Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 2. Organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych.
 3. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.
 4. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 5. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
 6. Praca socjalna.
 7. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
 8. Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.3

 

Zadania zlecone gminie obejmują:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń.
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych.
 3. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe i okresowe gwarantowane.
 4. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 6. Przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego.
 7. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
 8. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy.
 9. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.
 10. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujące w/w zadania.4

 

--------------------

1 art. 8 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. Nr 64 z 1998 r. z późn. zm.)
2 art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. Nr 64 z 1998 r. z późn. zm.)
3 art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. Nr 64 z 1998 r. z późn. zm.)
4 art. 11 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. Nr 64 z 1998 r. z późn. zm.)

 

 


 

Rodzaje przyznawanej pomocy

 


 

Typ zasiłkuPrzeznaczenie zasiłku

Zasiłek celowy

 • koszt zakupu leków, leczenia

 • remont mieszkania

 • kupno opału

 • kupno odzieży

 • pobyt dziecka w żłobku (przedszkolu)

 • koszty pogrzebu

 • straty materialne w wyniku wypadku losowego lub klęski ekologicznej

 • bilet kredytowy

Zasiłek ten może również przybrać formę pomocy rzeczowej, np. odzież, opał, materiały budowlane.

Zasiłek okresowy (w wysokości różnicy między kryterium dochodowym uprawniającym do uzyskania pomocy, a faktycznym dochodem osoby lub rodziny, nie mniej jednak niż 19 złotych)

 • długotrwała choroba

 • niepełnosprawność

 • brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny (dla dziecka, które ukończyło 16 rok życia - pod warunkiem, że kontynuuje ono naukę do 25 roku życia)

Istnieje możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek gwarantowany okresowy(kwota równa kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej uprawniającemu do uzyskania pomocy przez okres pierwszych 12 miesięcy i 80% tej kwoty przez okres dalszych 24 miesięcy)

 • osoba, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wychowuje samotnie co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia (należy wystąpić z wnioskiem w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub 30 dni od dnia otrzymania decyzji z PUP o ustaniu prawa do zasiłku; zasiłek gwarantowany okresowy przysługuje przez okres 36 miesięcy)

Zasiłek stały (418 złotych miesięcznie)

 • osoba zdolna do pracy, ale nie pozostająca w zatrudnieniu, opiekująca się dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji
  (własnym, przysposobionym lub przebywającym w rodzinie zastępczej, także pełnoletnim), jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz ze wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub o konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a dochód nie przekracza 1,5 krotnego kryterium dochodowego; zasiłek ten nie przysługuje osobie, której dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu; nie przysługuje też osobie, która otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, albo świadczenie przedemerytalne

Zasiłek stały wyrównawczy

 • całkowita niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego; w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego wyrównawczego i renty socjalnej zasiłek stały wyrównawczy nie przysługuje

Renta socjalna (418 złotych miesięcznie)

Osoba pełnoletnia całkowicie niezdolna do pracy z powodu inwalidztwa powstałego:

 • przed 18 rokiem życia

 • w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej albo wyższej, ale przed ukończeniem 25 lat

 • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej;
  przysługuje niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie, ale nie przysługuje za miesiąc, w którym osoba ta osiągnęła dochód (netto) z tytułu pracy, przekraczające wysokość renty; nie przysługuje również osobie uprawnionej do renty i emerytury; w przypadku zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i renty socjalnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota świadczeń nie przekraczała 200% renty socjalnej; kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 52 złote miesięcznie; jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% renty socjalnej, renta socjalna nie przysługuje

Macierzyński zasiłek okresowy (w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowego, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie, nie mniej jednak niż 52 złote) i macierzyński zasiłek jednorazowy(201 złotych na każde urodzone dziecko)

 • matka dziecka zajmuje się jego wychowaniem

 • ojciec dziecka zajmujący się jego wychowaniem w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka

 • osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (tylko zasiłek macierzyński okresowy)

 • osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (tylko okresowy)

 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

 1. Pierwszy podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa - osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych, klęską żywiołową lub ekologiczną.
 2. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa - miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.Jak oblicza się dochód?

 1. Jeśli osoba ubiegająca się o pomoc mieszka sama należy zsumować jej dochody z ostatniego miesiąca. W obliczeniu należy uwzględnić:
  • dochód netto (czyli bez podatku, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne),
  • dochód z miesiąca przed złożeniem wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu, trzeba przedstawić dochód z lutego.
  Można starać się o zasiłek, jeżeli łączny dochód nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 461 zł. na miesiąc).
 2. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka z rodziną (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Rodzina to "osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące"). Wówczas trzeba obliczyć łączny dochód rodziny, dodać zarobki wszystkich osób w rodzinie z danego miesiąca. Muszą to być dochody:
  • netto (czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia)
  • z miesiąca przed złożeniem wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu, trzeba przedstawić dochód rodziny z lutego.
  Poza podatkiem oraz składkami na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe oraz chorobowe), od dochodu rodziny odejmuje się również kwotę alimentów, które płaci członek rodziny na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz świadczenia w naturze, a także kwotę zwiększenia zasiłku rodzinnego na trzecie i kolejne dziecko. Odejmuje się również kwotę zasiłku na dziecko samotnej matki, uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu, potwierdzonym przez urząd skarbowy.
  Można ubiegać się o zasiłek jeśli po obliczeniu okazuje się, że dochód rodziny nie jest wyższy od sumy określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe), czyli obecnie:
  • 418 zł. na pierwszą osobę w rodzinie,
  • 294 zł. na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat,
  • 210 zł. na każde dziecko w rodzinie poniżej 15 lat.

 

Jak starać się o zasiłek?

 • Z podaniem wyjaśniającym problem należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.
 • Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (jest to tzw. wywiad środowiskowy). Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.
 • Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne wymagane zaświadczenia.

 

Dokumenty wymagane do przyznania pomocy:

 1. Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto za ostatni miesiąc.
 2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie o zarejestrowaniu.
 3. Osoba niepełnosprawna - odcinek od renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
  • orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
  • orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
 4. Emeryt (rencista) - odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.

 

 Dodatek energetyczny
dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

 


  

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia, tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. Będzie o niego mógł się ubiegać wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

 1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.),
 2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. (M. P. poz. 963) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,36 zł/miesiąc;
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,77 zł/miesiąc;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,93 zł/miesiąc.

 

Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 2 stycznia 2014 r. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

Dodatek będzie przyznawany na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji i będzie wypłacany do dnia 10-go każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek będzie wypłacany do 30 stycznia danego roku.

 


 

Sposób załatwienia sprawy

 


  

I. Miejsce załatwienia sprawy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

ul. Marynarki Wojennej 6

82-220 Stare Pole

II. Komórka odpowiedzialna:
Pracownik socjalny

III. Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o pomoc lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • odcinek od renty lub emerytury,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenia o innych, występujących w rodzinie, świadczeniach, np. zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, wynagrodzenie za praktykę zawodową, odcinek od alimentów, itp.


IV. Termin załatwienia sprawy:
Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w ciągu 14 dni od dnia złożenia ostatniego dokumentu.
Wydanie decyzji w ciągu 30 dni od daty złożenia ostatniego dokumentu.

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od wydanej decyzji można złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk,
za pośrednictwem Kierownika tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

VI. Uwagi:
Wzory druków oświadczenia o stanie majątkowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podania o udzielenie pomocy są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Ponadto osoba ubiegająca się o pomoc, zostanie poinformowana o potrzebie złożenia dodatkowych dokumentów w sytuacji, która będzie tego wymagała.

 


 

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Stare Pole

 

 


 

Protokół z dnia 2 stycznia 2014 r. z kontroli problemowej w zakresie gospodarki finansowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Polu przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

 
Metryka

sporządzono
2008-07-28 przez Salamonik Janusz
udostępniono
2008-07-28 00:00 przez Janusz Salamonik
zmodyfikowano
2017-05-25 14:15 przez Salamonik Janusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4057
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.