Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stare Pole
Menu góra
Strona startowa Gmina Stare Pole Zamówienia publiczne Zamówienia powyżej 130 000 zł 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. o przetargu dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo, dz. nr 92" - 2020, menu 342, artykuł 5258 - BIP - Urząd Gminy w Starym Polu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. o przetargu dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo, dz. nr 92"

Ogłoszenie nr 573744-N-2020 z dnia 2020-08-12 r.

Urząd Gminy Stare Pole: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo, dz. nr 92
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Stare Pole, krajowy numer identyfikacyjny 54262300000000, ul. ul. Marynarki Wojennej  6 , 82-220  Stare Pole, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 271 35 32, e-mail informatyk@starepole.pl, faks 55 271 35 32.
Adres strony internetowej (URL): www.starepole.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.starepole.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej
Adres:
Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo, dz. nr 92
Numer referencyjny: RIF.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1)Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo polegająca na: a)demontażu istniejącej nawierzchni t.j. trelinki; b) ułożeniu nawierzchni asfaltowej na wskazanym w projekcie odcinku drogi; c) wykonanie zjazdów do posesji z w/w drogi; d) wykonanie zatoczki z kostki betonowej; e) wykonanie jednostronnego ciągu pieszego; f)wykonanie obrzeży; g)oczyszczenie rowu (wykonanie prawidłowego profilu poprzez wybranie nadwyżki ziemi i obsianie skarp trawą); h)remont dwóch przepustów; i)regulacja studzienek kanalizacyjnych oraz zasów wodnych; j)wykarczowanie istniejących chwastów, krzaków; k)usunięciu drzew kolidujących z inwestycją, które zgodnie z obowiązującym prawem nie wymagają zezwolenia na usunięcie; l) usunięcie drzew wskazanych w dokumentacji projektowej, które zgodnie z obowiązującym prawem wymagają zezwolenia na usunięcie (Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania stosownych zezwoleń); m) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; n)wypełnieniu uwag, wskazanych w uzgodnieniach z gestorami sieci m.in.: i. Centralny Wodociąg Żuławski wskazuje, iż należy: - „istniejące uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (zasuwy, nawiertki, hydranty, studzienki) wyregulować i dostosować do rzeczywistych rzędnych nowej nawierzchni, - do działek niezabudowanych nr: 71/4, 71/5, 96/3 wskazane jest wyprowadzenie przyłączy wody do granic posesji”. 2)Wykonawca ma obowiązek zdemontować istniejącą nawierzchnię t.j. trelinkę i przekazać (załadować) podmiotowi, wskazanemu przez Zamawiającego. Termin demontażu należy zgłosić na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem w.w. etapu, w celu umożliwienia zorganizowania transportu przez Zamawiającego. 3)Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach do niniejszej SIWZ: a)Projekt budowlany przebudowa istniejącej drogi „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo” - załącznik nr 10 do SIWZ b)Przedmiar robót „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo gmina Stare Pole” - załącznik nr 11 do SIWZ, c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót– załącznik nr 12 do SIWZ, d)Uzgodnienia: Orange Polska, Centralny Wodociąg Żuławski, Energa Operator S.A.- załącznik nr 14 4) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie odpady powstające w trakcie prac, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (z wyjątkiem opisanej wyżej trelinki). 5)Wykonawca zorganizuje sobie zaplecze budowy i będzie ponosił koszty z tym związane. 6)Obowiązkiem Wykonawcy jest również wypełnianie postanowień wynikających z uzgodnień z gestorami sieci oraz właścicielami nieruchomości, tj. m.in. zawiadamianie o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac. Prowadzona korespondencja musi być kierowana do wiadomości do Zamawiającego. 7)W strefie ewentualnych istniejących urządzeń i sieci uzbrojenia ulic (kable telekomunikacyjne, sieć gazowa, ewentualne sieci energetyczne) należy prace prowadzić w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie i to poprzez skuteczne zabezpieczenie przed rozpoczęciem robót. 8)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przebudowy drogi gminnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w obowiązujących przepisach prawa. 9)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających związku z wykonywaną umową przez Wykonawcę. 10)W okresie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne umowy ubezpieczenia OC z tytułu odpowiedzialności deliktowej i OC z tytułu odpowiedzialności kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaże roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako przejmującemu od poszkodowanego odpowiedzialność prawną i finansową za wszystkie roszczenia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233123-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-11-06

II.9) Informacje dodatkowe:
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że: - posiada doświadczenie zawodowe, wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - należycie co najmniej 1 roboty w zakresie remontu, przebudowy lub budowy drogi polegającej na ułożeniu nawierzchni z asfaltu, o wartości nie mniej niż 350 000,00 zł brutto. - w wykonaniu niniejszego zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi, i minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1/oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 2/oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 3/odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG),4/. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5/zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1/wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w pkt. 8.2. pkt c) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończone (tj. referencje, inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty) – załącznik nr 4 do SIWZ, 2/wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1/ Wypełniony formularz ofertowy, 2/Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2do SIWZ, 3/Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ, 4/Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, 5/Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji, 6/Dowód wniesienia wadium, 7/Oświadczenie Wykonawcy dot. wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 13 do SIWZ, 8/Ponadto, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, 9/Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.5 SIWZskłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, -Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.6 i 9.2.7 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, -Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9.2.5-9.2.7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 10/Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt 8.2. SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (zobowiązania o treści) z których będzie wynikać: -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -oraz czy inne podmioty na zdolności których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą., 11/Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania wezwania: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego., 12/Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ppkt od 9.2.3. do 9.2.7.SIWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 13/Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 i pkt. 9.2 składane są w oryginale, zaś pozostałe dokumenty, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 14/Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 15/ W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu składania ofert.
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1/Kwota - każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000,00 zł. 2/ Forma - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019.r poz. 310 ze zm.). 3/Sposób wniesienia wadium w formie pieniężnej - wadium w formie pieniężnej należy wnieść w terminie do dnia 27.08.2020 r. do godz. 10:00 na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Malbork O/Stare Pole 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017 z podaniem tytułu wpłaty: wadium na przetarg Nr 271.4.2020 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4/Sposób wniesienia wadium w pozostałych formach. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie opisanej WADIUM do zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo, dz. nr 92 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5/ Skutki nie wniesienia wadium - Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6/ Zwrot wadium - wadium zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 uPzp *. a)Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. b)Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d)Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. e) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7/Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a)Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy są dopuszczalne wyłącznie w okolicznościach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych i dot.: 1)Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach: a)z powodu działania siły wyższej, rozumianej, jako zdarzenie o nikłym stopniu prawdopodobieństwa jego pojawienia się w określonej sytuacji, zdarzenie nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli innymi słowy przemożne, zjawisko, które ze względu na tkwiącą w nim moc oddziaływania nie było przed nim, a ściślej przed jego skutkami – żadnej obrony, uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac; b)z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia, w tym konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót zamiennych, c)z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, d)z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Inwestora lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Inwestora, e)z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie – vacatio legis), f) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są spowodowane z winy którejkolwiek ze stron, g)z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową, h)z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, k)w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, l) w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków hydrologicznych, niskich temperatur podłoża dla wylania warstwy wiążącej lub ścieralnej, kolizji z sieciami infrastruktury utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, m)dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, n)w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót. 2)Co do terminów wykonania i odbioru robót, w związku z wystąpieniem COVID-19, dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: a)zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających ze zmian Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, dalej zwanej: „specustawą”) wchodzących w życie po dniu zawarcia Umowy, b)dokonania zmiany ogłoszonego przez władze państwa stanu epidemiologicznego na inny rodzaj stanu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej: np. stan wyjątkowy, stan zagrożenia epidemiologicznego, itd., ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa. 3)Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 4)Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: a)zakres proponowanej zmiany, b)opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, c)podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień Umowy, d)informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 5)Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 6)W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: a)zaakceptować wniosek o zmianę, b)wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, c)zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, d)odrzucić wniosek o zmianę (odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie). 3.Co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki:

Metryka

sporządzono
2020-08-12 przez Agnieszka Skotarek
udostępniono
2020-08-12 00:00 przez Janusz Salamonik
zmodyfikowano
2020-08-20 12:35 przez Salamonik Janusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
662
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.