Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Stare Pole
Menu góra
Strona startowa Gmina Stare Pole Jednostki organizacyjne Samorządowe jednostki kultury Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu, bieżące, menu 120 - BIP - Urząd Gminy w Starym Polu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu

 

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu

ul. Marynarki Wojennej 1b

82-220 Stare Pole

Tel.: (0-55) 271-35-10

e-mail: gokis11 @ wp.pl

www.gokis.starepole.pl

 

Dyrektor: Tadeusz Burdyński

 


 

Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

 


Załącznik do protokółu Nr XXVIII/2002
z Sesji Rady Gminy Stare Pole
z dnia 7 października 2002 r.

 

Uchwała
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 7 października 2002 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia instytucji kultury


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z 2002 Nr 41 poz. 364) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, oraz Nr 113 poz. 984) uchwala się, co następuje:


§ 1.

W § 2 w uchwale Nr XVIII/109/92 Rady Gminy Stare Pole z dnia 12 listopada 1992 roku w sprawie połączenia instytucji kultury wprowadza się następujące zmiany:
1/ w ust. 1 wyrazy "zakład budżetowy" zastępuje się wyrazami "samorządową instytucję kultury"
2/ załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały

 
§ 2.

Traci moc uchwała Nr IX/67/99 Rady Gminy Stare Pole z dnia 25 października 1999 roku w sprawie zmiany zasad finansowania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina

 

 
Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, zwany dalej GOKiS jest samorządową instytucją kultury.
 2. Siedziba GOKiS mieści się w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 1B, a terenem działania jest gmina Stare Pole.

 

§ 2.

 1. GOKiS działa w szczególności na podstawie:
  a/ ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 Nr 41 poz. 364/,
  b/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 oraz Nr 113, poz. 984/,
  c/ ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694/,
  d/ postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 3.

 1. GOKiS posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 2. Bezpośredni nadzór nad GOKiS sprawuje Rada Gminy Stare Pole.§ 4.

Rozdział II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

 1. Podstawowym zadaniem GOKiS jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
 2. Do szczególnych zadań GOKiS należy:
  1. prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  2. tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
  3. organizowanie wystaw,
  4. organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
  5. organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
  6. integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych i środowiskowych wartości kulturalnych,
  7. współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, szkołami, zakładami pracy, urzędami administracji samorządowej,
  8. organizowanie działalności sportowo-rekreacyjnej poprzez współpracę ze Stowarzyszeniami, organizacjami i klubami sportowymi,
  9. organizowanie imprez masowych popularyzujących sport, rekreację i turystykę krajoznawczą,
  10. rozwijanie i popularyzacja czytelnictwa.

§ 5.

 1. GOKiS może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizacje celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, a w szczególności polegającej na:
  1. wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz doraźne potrzeby organizacji społecznych,
  2. prowadzeniu małej gastronomii,
  3. prowadzeniu drobnego handlu,
  4. odpłatnym doradztwie /w dziedzinach związanych z działalnością statutową/,
  5. organizowaniu aukcji dzieł sztuki,
  6. prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,
  7. działalności wydawniczej i poligraficznej,
  8. organizowaniu imprez zleconych poprzez instytucje i osoby fizyczne.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.
 3. Wszystkie zadania GOKiS realizuje na podstawie statutu oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

 

§ 6.

Rozdział III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE, DORADCZE I NADZORCZE

 1. GOKiS kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Gminy Stare Pole.
 2. Dyrektor reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest odpowiedzialnym za jej działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą.
 3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością,
  2. zarządzanie majątkiem GOKiS,
  3. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  4. ustanawianie i odwoływanie pełnomocnictw,
  5. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
  6. ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
  7. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
  8. występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacje zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

 

§ 7.

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu GOKiS upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
 2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

 

§ 8.
Organizację wewnętrzną GOKiS określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii właściwego organu gminy.

 

§ 9.
Zarząd Gminy Stare Pole sprawuje nad GOKiS nadzór administracyjno-finansowy w zakresie prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem.


§ 10.

Rozdział IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

 1. GOKiS prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
 2. Źródłami środków finansowych są:
  1. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
  2. dotacje z budżetu gminy,
  3. darowizny, spadki, zapisy,
  4. odsetki z lokat bankowych,
  5. inne dozwolone prawem,
 3. Źródłami środków finansowych mogą być także:
  1. dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury,
  2. dotacje, wynikające z programów współpracy międzynarodowej.

 

§ 11.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy dyrektor.
 2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.
 3. Projekt zmian statutu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedkłada za pośrednictwem Zarządu Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

Metryka

sporządzono
2008-07-29 przez Salamonik Janusz
udostępniono
2008-07-29 00:00 przez Janusz Salamonik
zmodyfikowano
2017-05-25 14:19 przez Salamonik Janusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3721
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.